Start

Informatie

Onze diensten

Juridische zaken

Contact

Koppelingen

EDPendent Audit & Control

Normen, waarden, verantwoord ondernemen

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1.†††† In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a) Opdrachtgever:†††††††††††††††† de partij die opdracht geeft;
b) Opdrachtnemer:††††††††††††††† EDPendent Audit & Control, statutair gevestigd te De Meern.

2.†††† Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor audit werkzaamheden en/of organisatieadvisering tussen opdrachtnemer en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers. Hierna wordt wat moet worden uitgevoerd, aangeduid als "de opdracht".

3.†††† Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van (de vennoten van opdrachtnemer, de bestuurders van de praktijkvennootschappen en van) al degenen die voor opdrachtnemer werkzaam zijn.

4.†††† Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5.†††† Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 3n 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door opdrachtnemer.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1.†††† Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

2.†††† Tenzij uitdrukkelijk uitgesloten worden auditopdrachten, uitgevoerd met inachtneming van het Reglement Gedrags- en Beroepsregels Register EDP-auditors (GBRE) en het Reglement van Tucht van de Nederlandse Orde van Register EDP-Auditors (NOREA). Een exemplaar van deze Reglementen wordt aan opdrachtgever op aanvraag toegezonden.

3.†††† De gedrags- en beroepsregels geldig voor medewerkers van de opdrachtnemer maken deel uit van de overeenkomst. De opdrachtgever verklaart de daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende verplichtingen steeds volledig te zullen respecteren.

4.†††† Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige en zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen direct worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

 

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

 

1.†††† Om de tussen partijen te sluiten overeenkomst een deugdelijke basis te geven, staat opdrachtgever er voor in, dat hij naar beste weten alle essentiŽle informatie over de uit te voeren opdracht heeft verstrekt. De opdrachtnemer zal op die basis de door hem te verrichten opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2.†††† Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege opdrachtnemer gedaan zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud als levertijd betreft en vervallen na 30 dagen. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege zijn opgelegd.

3.†††† De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer en opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging of offerte door opdrachtnemer retour is ontvangen. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de tot dat moment door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

4.†††† Aanvullingen op en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts met wederzijds goedvinden tot stand komen.

5.†††† Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.

6.†††† De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een onbepaalde tijd is aangegaan.

 

Artikel 4 Terbeschikkingstelling

 

1.†††† De opdrachtgever verstrekt tijdig en in de gewenste vorm alle documentatie en gegevens die de opdrachtnemer nodig heeft. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de door hem verstrekte informatie.

Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer direct te informeren over feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. Zo zal opdrachtgever de binnen zijn organisatie geldende huis- en beveiligingsregels tijdig aan de opdrachtnemer kenbaar maken.

2.†††† Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van de opdrachtnemer betrokken (zullen) zijn.

3.†††† Indien opdrachtgever in het kader van het verlenen van medewerking aan de uitvoering van een opdracht eigen personeel inzet, zal dit personeel beschikken over de noodzakelijke kennis, ervaring, capaciteit en kwaliteit.

4.†††† Wanneer de opdrachtnemer daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever op de locatie waar de opdracht moet worden uitgevoerd kosteloos een terzake adequaat uitgeruste werkplek. Het betreft hierbij in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals computerapparatuur en tele- en datacommunicatiefaciliteiten.

5.†††† Opdrachtgever zal opdrachtnemer toestaan in redelijkheid gewenste maatregelen te treffen ter preventie van beroepsziekten.

6.†††† Indien en voor zover opdrachtgever daartoe verzoekt, worden de ter beschikking gestelde zaken aan deze geretourneerd.

7.†††† De extra kosten en extra honoraria die voortvloeien uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht als gevolg van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de in de leden 1 tot en met 5 verlangde faciliteiten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 5 Het betrekken van derden bij de opdracht

 

1.†††† Het betrekken of inschakelen van een derde bij de opdrachtuitvoering door opdrachtgever of door de opdrachtnemer geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

 

Artikel 6 Geheimhouding

 

1.†††† Opdrachtnemer is, tenzij hij een wettelijke plicht dan wel beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn.

2.†††† Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die aan hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden ten behoeve van een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht, civiele, of strafprocedure waarbij deze informatie of de desbetreffende stukken van belang kunnen zijn.

3.†††† Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan medewerkers en eventueel ingeschakelde derden.

4.†††† De opdrachtgever zal zonder toestemming van de opdrachtnemer aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van de opdrachtnemer, zijn werkwijze en dergelijke.

5.†††† Tenzij daartoe door opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken of op andere wijze aan derden ter beschikking te stellen. De opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.

 

Artikel 7 Intellectuele eigendommen

 

1.†††† Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogrammaís, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten die eigendom zijn en blijven van opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Openbaarmaking kan daarom alleen geschieden na schriftelijk verkregen toestemming van de opdrachtnemer.

2.†††† De opdrachtgever heeft het recht geestesproducten van de opdrachtnemer te vermenigvuldigen uitsluitend voor gebruik in zijn eigen organisatie voorzover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beŽindiging van de opdracht, is het voorgaande ook van toepassing.

 

Artikel 8 Personeel

 

1.†††† Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.

2.†††† De opdrachtnemer kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het team wijzigen, indien hij meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. Een wijziging van het team kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met de opdrachtnemer plaatsvinden.

3.†††† Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen ťťn jaar na beŽindiging van de opdracht personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen, zonder overleg met de wederpartij.

 

Artikel 9 Honorarium

 

1.†††† Opdrachtgever is aan opdrachtnemer een honorarium evenals vergoeding van gemaakte kosten verschuldigd in overeenstemming met de bij opdrachtnemer gebruikelijke tarieven, berekeningsmethodieken en werkwijzen.

2.†††† Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.

3.†††† Is met opdrachtgever een vaste prijs overeengekomen dan zal deze slechts betrekking hebben op de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden en diensten van opdrachtnemer.

4.†††† Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, maar voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.

5.†††† Het honorarium van opdrachtnemer, zonodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer andere afspraken hebben gemaakt. Over alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt indien van toepassing de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

6.†††† Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de opdrachtovereenkomst aangegeven, of daarin zijn begrepen de secretariaatskosten, reisuren, reis en verblijfkosten en ander opdrachtgebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend.

7.†††† In het honorarium worden geen rentekosten opgenomen, tenzij in de opdracht anders is aangegeven.

 

Artikel 10 Betaling

 

1.†††† Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen de overeengekomen termijn, maar in geen geval later dan dertig dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta door middel van overmaking ten gunste van een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.

2.†††† Indien opdrachtgever niet binnen de onder 11.1 genoemde termijn heeft betaald, is opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij opdrachtgever minimaal een keer heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van volledige voldoening.

3.†††† Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso) kosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.

4.†††† Indien de financiŽle positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze direct (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al wat opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

5.†††† In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de opdracht ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers is uitgevoerd, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.

6.†††† Het honorarium en de kosten, welke niet in de tarieven zijn inbegrepen, kunnen maandelijks bij (voorschot)declaratie in rekening worden gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na declaratiedatum.

 

Artikel 11 Reclames

 

1.†††† Reclames met betrekking tot het uitvoeren van de opdracht en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 60 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 60 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.

2.†††† Reclames als in het eerste lid bedoelt, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

3.†††† In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een terugbetaling naar evenredigheid van door opdrachtgever al betaald honorarium.

 

Artikel 12 Leveringstermijn

 

1.†††† Is opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen dan gaat de termijn waarbinnen de opdracht dient te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.

2.†††† De termijn waarbinnen de opdracht dient te zijn afgerond, is slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

3.†††† De overeenkomst kan, tenzij uitvoering ontwijfelbaar blijvend onmogelijk is, door opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij opdrachtnemer de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 13 Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk

 

1.†††† De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beÔnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht uit te breiden of te wijzigen.

2.†††† De volgende omstandigheden kunnen eveneens aanleiding geven tot meerwerk:

a)†††† eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van opdrachtgever die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet, of niet in volle omvang, of onvoldoende duidelijk aan opdrachtnemer kenbaar zijn gemaakt;

b)†††† gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van derden, die door opdrachtnemer in redelijkheid niet waren te voorzien dan wel waarop opdrachtnemer weinig of geen invloed kan uitoefenen.

3.†††† Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beÔnvloedt, zal de opdrachtnemer dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden.

4.†††† Indien een tussentijdse wijziging in de opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal de opdrachtnemer de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zoín aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

5.†††† Opdrachtnemer kan slechts meerwerk verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen als vooraf toestemming is verleend.

6.†††† Meerwerk zal op de volgende wijze aan opdrachtgever in rekening worden gebracht:

a)†††† Aanvullende werkzaamheden ten aanzien van opdrachten waarvoor een vaste prijs is overeengekomen, zullen indien en voor zover hiermee meer dan 10% van de overeengekomen vaste prijs is gemoeid, op basis van nacalculatie aan opdrachtgever in rekening worden gebracht;

b)†††† Aanvullende werkzaamheden ten aanzien van opdrachten waarvoor geen vaste prijs is overeengekomen, zullen op grond van nacalculatie en tegen de overeengekomen tarieven aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Zijn vooraf geen tarieven overeengekomen, dan worden de tarieven bepaald op grond van de bij opdrachtnemer gebruikelijke methoden.

7.†††† Opdrachtnemer is gerechtigd om boven op de overeengekomen prijs wachttijden in rekening te brengen, indien opdrachtnemer niet op de afgesproken tijd de werkzaamheden kan uitvoeren ten gevolge van aan opdrachtgever toe te rekenen oorzaken.

 

Artikel 14 Afsluiting van de opdracht

 

1.†††† Het moment van afsluiten van de opdracht kan behalve door de inspanning van het team dat met de uitvoering van de opdracht is belast, worden beÔnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die de opdrachtnemer verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. De opdrachtnemer kan dan ook niet altijd van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor uitvoeren van de opdracht zal zijn.

2.†††† In financiŽle zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van dertig dagen na dagtekening van deze eindafrekening dient de opdrachtgever de opdrachtnemer hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

 

Artikel 15 Tussentijdse beŽindiging van de opdracht

 

1.†††† Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beŽindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de opdracht en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.

2.†††† Indien tot voortijdige beŽindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft de opdrachtnemer vanwege het ontstaan en aannemelijk te maken verlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.

3.†††† De opdrachtnemer mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beŽindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. De opdrachtnemer behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld.

4.†††† Voor zover het in lid 3 bedoelde extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.

5.†††† Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door beide partijen worden beŽindigd door schriftelijke mededeling aan de wederpartij met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.

6.†††† In geval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, sursťance van betaling aanvraagt, de bedrijfsvoering staakt of op een andere mannier het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beŽindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten. Een ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst is bij deze vorm van beŽindiging niet noodzakelijk. Opdrachtgever heeft in dit geval geen recht op enige schadevergoeding.

 

Artikel 16 Aansprakelijkheid

 

1.†††† Opdrachtnemer zal de opdracht naar beste kunnen uitvoeren en daarbij de zorgvuldigheid en deskundigheid in acht nemen waarop bij de uitvoering van de opdracht mag worden vertrouwd. Opdrachtnemer kan echter niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

2.†††† Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer voor die schade slechts aansprakelijk tot driemaal het bedrag van het honorarium voor de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar met een maximum van tweehonderdvijftigduizend Euro (Ä 250.000,-), tenzij er aan de zijde van opdrachtnemer sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

3.†††† Opdrachtnemer is echter niet aansprakelijk voor bij opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade en voor bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen (werknemers van opdrachtnemer daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met opdrachtnemer verbonden organisatie.

4.†††† Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

5.†††† Onder de in lid 3 en 4 genoemde derden worden mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van opdrachtgever evenals gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van opdrachtgever betrokken zijn.

6.†††† In aanvulling van al wat in de wet en jurisprudentie onder ontoerekenbare tekortkomingen wordt verstaan, leveren ook de volgende omstandigheden ontoerekenbare tekortkoming van opdrachtnemer op:

a) ††† tekortschietende inzetbaarheid van betrokken uitvoerende personen, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid, persoonlijke onmisbaarheid, werkstakingen, of beŽindiging van dienstverband, overeenkomst van opdracht of freelance-contract;

b) ††† vertraging bij of tekortkoming door toeleveranciers.

7.†††† Indien de ontoerekenbare tekortkoming niet langer dan twee maanden duurt, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst zo lang op te schorten, totdat de omstandigheden die de ontoerekenbare tekortkoming opleveren zich niet meer voordoen. Indien de ontoerekenbare tekortkoming langer dan twee maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beŽindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. Opdrachtnemer behoudt zich dan het recht voor betaling te vorderen van prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat is gebleken van de omstandigheden die de ontoerekenbare tekortkoming opleverden.

 

Artikel 17 Vervaltermijn

 

1.†††† Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welken hoofde ook tegenover opdrachtnemer in verband met het uitvoeren van de opdracht door opdrachtnemer in ieder geval na ťťn jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

 

Artikel 18 Openbaarmaking

 

1.†††† Slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtgever is het opdrachtnemer toegestaan openbaarheid te geven aan de opdracht, waarbij de naam van opdrachtgever expliciet genoemd wordt of waarbij opdrachtgever uit de opdracht is af te leiden.

 

Artikel 19 Toepasselijk recht en forumkeuze

 

1.†††† Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

2.†††† Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn woonplaats heeft.

3.†††† In afwijking van het bepaalde in lid 2 kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting.

Albanusweg 21

3453 HA† De Meern

Ons adres:

T +31 (0) 30 666 25 86

M +31 (0) 6 282 605 77

 

info@EDPendent.nl

WWW.EDPendent.nl